Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Faksimile av Naturen 6-2018.

Klimafare – eget nummer av Naturen

Øyvind Paasche er redaktør for det nye nymmeret av tidsskriftet Naturen. Temanummeret belyser klimafarer i Norge fra tørke til tele, og hvordan slike samfunnskritiske fenomen kan kobles til klimaendringer.

Body

Samfunnet vårt må stadig håndterer nye utfordringer forbundet med klima. I år ble vi minnet på at tørke kan ha stor innvirkning på samfunnet vårt. Den utstrakte tørken rammet særlig jordbruk, og til alt overmål slapp vi unna de store skogbrannene slik tilfelle var i nabolandet Sverige.

Klimafarer forbundet med ekstremer er i enkelte tilfeller økende slik det er med flom som ofte er dyre og ødeleggende slik det var på Sørlandet i 2016 og 2017 eller på Vestlandet i 2014 og 2015.

For at de nødvendige tiltak skal iverksettes kreves en oppdatert forståelse av hvordan de kan ramme samfunnet vårt være seg en toglinje, bebyggelse, jordbruk eller noe annet. Å beregne risiko forbundet med klimafarer, som kan være sammensatte, er en viktig øvelse. Jo bedre estimatene av den samlede usikkerheten ved de aktuelle målene er, dess bedre er det.

I det siste nummeret av Naturen behandles klimafare bredt, og det dras veksel på den fremragende ekspertisen som finnes i Norge, spredt over forskjellige miljø. Forskere fra NGI, Met.no, NVE, UIO, UIB og NORCE adresserer alle forskjellige typer klimafarer med stor forståelse og velskrevne tekster.

Her behandles sterk vind (polare lavtrykk), flom, tørke, ekstremnedbør, tele (permafrost), katastrofetapninger fra breer samt en tematisk gjennomgang av risiko. Forfatterne bygger på egen og andres forskning for å gi et oppdatert og faglig sikkert bilde av klimafarer i endring og hvordan de potensielt kan kobles til pågående og forventede klimaendringer.

Dette nummeret av Naturen, som Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret for klimaforskning har vært redaktør for, kan lastes ned gratis av mange universitet og høyskoler.

Finn tidsskriftet her