Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forskningstema

Klimafare 

Temaområdet inkluderer forskning på hurtige og store endringer i jordens klima, inkludert ekstreme hendelser knyttet til vær og klima. 

Body

Mer ekstremvær i form av kraftig regn, tørke og hetebølger er klimafarer vi vil se mer av når temperaturen på jorden nå stiger. Konsekvensene kan være flom, oversvømmelser og ødelagte avlinger. Men klimafarer kan også handle om is som brister, store endringer i økosystemer og brå endringer i sirkulasjonssystemet i havet eller atmosfæren.

Klimafarer har store konsekvenser for samfunnet 

Under forskningstema Klimafare fokuserer vi på å forstå hva som utløser ekstreme hendelser og brå endringer i klimasystemet, på hvordan slike hendelser arter seg og på hvilke konsekvenser de har. Vi skal jobbe med å styrke det vitenskapelige grunnlaget for kunnskapen om ekstremhendelser og terskelverdier.

Å forstå og varsle sannsynligheten, omfanget og konsekvensene av klimafarer er blitt viktigere og viktigere i det de er blitt vanligere. Fordi klimafarer er komplekse fenomener som gjentar seg, kreves det tilnærming på ulike skalaer i tid og rom, og innsikt fra en rekke vitenskapelige disipliner.

Vi kombinerer observasjoner, rekonstruksjoner og simuleringer av ulike typer ekstreme hendelser som kan true samfunnet. Det inkluderer ustabile forhold i innlandsisen på Grønland og i Antarktis, sirkulasjonsendringer i havet og atmosfæren, ekstremvær og høy vannstand. Vårt fokus er på den underliggende dynamikken og på å forbedre prediksjonene av relevante klimavariabler.

Her er noen av spørsmålene gruppen jobber med:

  • Finnes det kritiske grenser eller vippepunkt i klimasystemet som kan endre forekomsten og styrken av ekstreme hendelser? Vil disse i så fall kunne føre til brå og raske endringer i den nærmeste fremtid?
  • Vil den CO2mengden vi allerede har sluppet ut i atmosfæren kunne forårsake uunngåelige, brå endringer i landis og havnivå?
  • Hvor raskt vil en gradvis klimaendring føre til at ekstreme hendelser med store konsekvenser blir vanlige?
  • Hvordan påvirker indre variabilitet ekstreme hendelser? Kan vi varsle dem? Hvor godt er ekstremhendelser representert i klimamodellene?
  • Hva kan vi lære av ekstreme hendelser og varmt klima i fortiden? Under forrige istid og i overgangen til denne mellomistiden var det flere raske klimaendringer. Hvordan var klimaet da jorden sist var varmere enn i dag?
  • I hvilken grad kan samfunnet tilpasse seg mer hyppige ekstreme hendelser, inkludert flom, høyt havnivå, jordras og regnstormer?

Forskningsgruppen er tverrfaglig og integrerer modeller og observasjoner i studiet av ekstremt vær og klima og fortiden, nåtiden og fremtiden. Gruppen skal integrere alle deler av Bjerknessenterets forskning på klimafarer og samtidig øke samarbeidet med beslutningstagere i næringsliv og offentlige etater.

Strategiske prosjekt