Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forskningstema 

Polarklima

Klimaendringer i Arktis og Antarktis. 

Body

Forskningen kan oppsummeres med årsak og forutsigbarhet.

Hvor forutsigbare klimaendringene i polare og subpolare strøk er og hvilke konsekvenser de vil ha, for eksempel for marine ressurser og kommersiell aktivitet, er svært aktuelle spørsmål. Dette gjelder i høyeste grad for Norge og Arktis. Overgangen fra isfritt til isdekket hav representerer en av de største endringene i dagens klima. Når isen trekker seg tilbake, etterlates økosystem i en mulig limbo. Når Svalbard nå kommer ut av isen, foregår det lokale klimaendringer i et omfang vi tidligere ikke har sett.

For å kunne si noe om årsakene til endringer i vær, havstrømmer og isforhold, må vi forstå hvordan systemets grunntilstand er. Vår forskning handler om å dokumentere og forbedre datagrunnlaget og vår forståelse av mekanismene. Dette inkluderer paleorekonstruksjoner – rekonstruksjoner av klimaet slik det var før vi fikk måleinstrumenter. Forutsigbarheten og muligheten til å forutsi klimaet kan så dokumenteres og forbedres. Dette er spesielt relevant på høye breddegrader, siden oppvarmingen er størst i Arktis, og polarområdene er kritisk sensitive overfor klimaendringer.

Det nye feltet klimaprediksjon handler om å varsle klimaet på tidsskalaer fra måneder til tiår frem i tid. Ikke alle trekk ved klimaet kan imidlertid forutsies, og foreløpig mangler man oversikt og bevis for hva det faktisk er mulig å varsle. Man vet heller ikke i hvilken grad endringer i Arktis, og særlig i sjøis, kan forårsake systematiske endringer i vær og klima lengre sør. Nært beslektet med dette, og i begge polarområdene, er det ukjente samspillet mellom naturlige, interne variasjoner i klimaet og det som kan tilskrives global oppvarming. Dette understreker behovet for å forstå de underliggende årsakene og hvor viktig det er å kunne forutsi hva som vil skje.

Forståelsen av klimaet i Arktis og Antarktis

Forskningstemaet Polarklima inkluderer empiriske bevis, forståelse av mekanismene og forutsigbarheten av klimaendringer og andre miljøendringer i Arktis og Antarktis. Forståelse av dagens klima i disse områdene vil styrkes og utvides ved at vi kombinerer observasjoner og rekonstruksjoner av fortidens klima med modellert fremtidsklima.

Vi skal forbedre observasjonsgrunnlaget gjennom feltarbeid som gir oss nye data og bedre forståelse av prosesser og mekanismer. Dette vil så gi oss bedre mulighet til å forutsi klimaet – fra værvarsler for noen dager, via klimaprediksjoner for sesonger og tiår, til klimaprojeksjoner for hele århundret.

Dagens forskningsprioriteringer inkluderer:

 • isbremmene rundt Antarktis.
 • feltarbeid i det isdekte Arktis.
 • sømløs forlengelse av instrumentmålinger bakover i tid med paleorekonstruksjoner.
 • å skille mellom virkningene av havet og atmosfæren på sjøisen (og motsatt).
 • ferskvannets betydning for havstrømmer og is.
 • prediksjoner av polart vær og klima, inkludert hvor forutsigbare prediksjoner det er mulig å lage over land.
 • den generelle utfordringen ved å forstå hvilken rolle polarregionene spiller i det globale klimaet.

Strategisk prosjekt

AOI - Atmosphere-Ocean-Ice Interactions in Polar and sub-polar regions, leder Einar Olason.

Eksempler på internasjonalt, nasjonalt and lokalt samarbeid

 • Det nasjonale norske prosjektet Arven etter Nansen
 • NFR-prosjektet CHASE providing high-resolution reconstructions of northern climate since LGM
 • EU-FP7 Blue-Action
 • The international the Year of Polar Prediction (YOPP)
 • MOSAiC
 • Clivar-CliC’s Northern Oceans Regional Panel
 • CMIP6